Üzleti tippek

Adó- és járuléknaptár 2003. Március–Április

Március 5. Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása engedély alapján.

Március 5.
Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása engedély alapján
A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hónap 5. és 20. napján számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti, vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Március 12.
Osztalékadó
A kifizető az osztalékadót a levonást, a juttatást követő hónapban fizeti.
Személyi jövedelemadó-előleg
A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő 12-éig, a kifizetőnek az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell megfizetnie.
Személyi jövedelemadó
A kifizetőnek az általa levont jövedelemadót (például kisösszegű kifizetésből) a levonást követő hónap 12-éig kell megfizetni.
Levont vagy visszafizetett jövedelemadó-különbözet megfizetése
A munkáltatónak az év végi elszámoláskor az általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hónapban kell megfizetnie.
Cégautó adója
Januártól már nem függ a fizetendő adó attól, hogy a járművet 1997 előtt szerezték-e be, csak az számít, hogy milyen értékű autóról van szó, s hogy a beszerzése óta hány év telt el.
Egészségügyi hozzájárulás
A kifizetők, a munkáltatók az általában 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást a jövedelem juttatását követő hónapban kötelesek megfizetni.
Az idén januártól 3450 forintos tételes egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék
A munkáltató az általa levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot az elszámolt hónapot, a kifizető a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig köteles megfizetni. A tb-járulék megfizetésének is ez a határideje.
Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után az elszámolt hónapot követő hónap 12-ig köteles megfizetni az adóhatóságnak az 5 százalékos baleseti járulékot. A járulék alapja a személyes közreműködésért ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem.
Magánnyugdíj-pénztári tagdíj
A foglalkoztató a biztosított járulékalapot képező jövedelme után a 7 százalék magánnyugdíj-pénztári tagdíjat a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni a magánnyugdíjpénztárnak.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a levonást követő hónap 12-éig kell megfizetni az adóhatóságnak.
Külföldi személyek adója
A kifizető által a külföldi személytől levont adó – személyi jövedelemadót, társasági adót, osztalékadót – megfizetése. Nem kell adót levonni és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön és a külföldi személy illetőségét igazolja.
Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról
A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottakról a személyi adatok és a taj-szám megjelölésével bejelentést kell tenni 8 napon belül az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár részére a biztosítási jogviszony kezdetéről, megszűnéséről és a biztosítás szünetelésének időtartamáról. A tb-kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak közölni kell a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzt, terhességi gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt, gyermekgondozási díjat is, valamint ezek folyósításának kezdő és befejező időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a biztosított magánnyugdíj-pénztártag-e, ha igen, akkor a pénztár nevét és azonosítóját is közölni kell.

Március 15. (mivel hét végére esik – 17.)
Idegenforgalmi adó
Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adó bevallása és fizetése. Az adóköteles épület utáni idegenforgalmi adót a magánszemélynek két egyenlő részletben kell megfizetni, e napig az első félévi részlet fizetése. Építmény-, telekadó megfizetése
Az első féléves összeget az illetékes önkormányzathoz kell befizetni.
Kommunális adó, iparűzési adó megfizetése
A magánszemélynek az adót, a vállalkozónak az első félévi adóelőleget kell megfizetni.
A belföldi rendszámú gépjárművek adója
Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjármű adót félévente, két egyenlő részletben teljesíti. Az első félévi díj megfizetése.
Külföldi rendszámú tehergépjármű adója
Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót a belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, akkor az adót havonta kell megfizetnie.

Március 20.
Éves szja-bevallás
A magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, március 20-áig kell bevallást tenni és az adót megfizetni, illetve visszaigényelni. Ebben a bevallásban lehet a túlfizetett járulékot is visszaigényelni, illetve ha szükséges, az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni.
Levont vagy visszafizetett jövedelemadó-különbözet
A munkáltatónak az Art. 30. § szerint levont vagy visszafizetett jövedelemadó-különbözetről ha havonta tesz bevallást, akkor a levonást követő hónapban, ha negyedévente tesz bevallást, akkor a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban, ha évente tesz bevallást, akkor pedig az adóévet követő év június 20-áig kell bevallást tennie.
Havi adóbevallás
Az adózónak – az áfa és a társasági adóelőleg kivételével – valamennyi adóról havonta kell bevallást tenni, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított, elszámolandó áfája, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege a 10 millió forintot elérte.
Általános forgalmi adó
A havi áfa-bevallásra kötelezett adózónak az adómegállapítási időszakot követő hónap 20-áig kell az adóbevallását benyújtania az adóhatósághoz, s ezen időpontig köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza.
Gyakorított áfa
A gyakoribb áfa-elszámolást az adóhatóság év végéig különösen a beruházást megvalósítóknak és azoknak az adózóknak engedélyezi, akiknek a beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmi adókulcs magasabb az áthárított forgalmi adókulcsnál.
Költségvetési támogatások igénylése
A támogatást – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – havonta a tárgyhót követő 20-ától, a feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatást az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelheti vissza az adózó. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-tól igényelhető vissza.
Társaságiadó-előleg
A havonta fizetők társaságiadó-előleget fizetnek.
Fogyasztási adó
Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, ezen időponttól igényelheti vissza.
Jövedéki adó
A jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalany a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, ugyancsak ezen időpontig köteles megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza.
Megállapított személyi jövedelemadó, -előleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása
A havi adóbevallásra kötelezett adózóknak a levont jövedelemadót, -előleget és egészségügyi hozzájárulást e határidőig kell bevallani.
Járulékok bevallása
A havi bevallásra kötelezetteknek az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot, a társadalombiztosítási járulékot, a baleseti járulékot az adóbevallás részeként kell bevallani.
Munkaadói járulék
A munkaadó a munkavállaló részére kifizetett és elszámolt munkabér, illetmény (kereset) után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.
Munkavállalói járulék
A munkavállaló a munkaviszonya alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1 százalékát munkavállalói járulék jogcímen fizeti meg. Ezt a járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, és vallja be saját bevallása keretében.
Játékadó
Az adózó – a játékautomata után fizetendő adó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hónap 20-áig fizeti meg és vallja be. A játékautomata adóját az erre vonatkozó bevallással egy időben kell megfizetni.
Munkáltatói adómegállapítás
A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóalapot csökkentő, illetve adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolások figyelembevételével az adóévet követő március 20-áig állapítja meg és erről igazolást ad a magánszemély részére.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása
A magánszemély a termőföld bérbeadásából származó jövedelme adóját évente egyszer megállapítja, s a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.
Környezetvédelmi termékdíj megfizetése

Március 28.
Fogyasztási adó előlege
Nettó fogyasztásiadó-előleg megfizetése.
Jövedéki adó előlege
Környezetvédelmi termékdíj-előleg

Március 31.
Magánszemélyek cégautó adófizetési kötelezettsége a kifizetőhöz
A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel arról, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg úgy, hogy az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatósághoz.
A külföldi rendszámú gépjárművek adózása
A külföldi rendszámú személyszállító jármű után fizetendő gépjárműadót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig önadózás útján kell a vámhatóság számlájára megfizetni.
Adatszolgáltatás nyomtatványon
A kifizető és a munkáltató adózónként nyomtatványon szolgáltat adatot az előző évben az általa kifizetett jövedelemadó és járulékköteles jövedelmekről, valamint az adózó magánnyugdíj-pénztári tagsága tényéről is az állami adóhatósághoz. A kifizető a termőföld bérbeadással kapcsolatban adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatósághoz.

ÁPRILIS
Április 5. (mivel hétvégére esik 7.)
Gyakoribb áfa

Április 12. (mivel hétvégére esik 14.)
Osztalékadó
Személyi jövedelemadó-előleg
(lásd március 12.) A negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni az egyéni vállalkozónak és a mezőgazdasági őstermelőnek a szja-előleget. Az átalányadózást választó adózónak az átalányadó előleget szintén a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni. Ugyancsak ezen időpontig kell megfizetni a magánszemélynek az adóelőleget, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy ha a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőleget.
Személyi jövedelemadó
Levont vagy visszafizetett jövedelemadó-különbözet megfizetése
Cégautó adója
Egészségügyi hozzájárulás
A kifizetők és a munkáltatók mellett a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást annak a magánszemélynek is, aki ezen adó fizetésére kötelezett.
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék
(lásd. március 12.) Ugyancsak ezen időpontig kell megfizetnie a tb-járulékot. Az (Tbj.4.§ b) pontja szerinti) egyéni vállalkozónak ezen járulékokat a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni.
Baleseti járulék
(lásd. március 12.) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni.
Magánnyugdíj-pénztári tagdíj
(lásd március 12.) Az (Tbj.4.§ b) pontja szerinti) egyéni vállalkozónak ezen járulékot a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
(lásd. március 12.). Ha a magánszemélynek a termőföld bérbeadásából olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig fizeti meg.
Külföldi személyek adója
Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról
Egyszerűsített vállalkozásiadó-előleg
Az eva hatálya alá bejelentkezett adózók a negyedévet követő hónap 12-éig kötelesek a bruttó árbevételük 15 százalékát – csökkentve bizonyos tételekkel – eva-ként megfizetni.

Április 15.
Havonta beszedett idegenforgalmi adó
Külföldi rendszámú tehergépjármű adója

Április 20. (mivel hétvégére esik 22.)
Levont vagy visszafizetett jövedelemadó-különbözet
Havi adóbevallás
Évközi (negyedéves) adóbevallás
Az adózónak – az áfa és a társasági adóelőleg kivételével – valamennyi adóról havonta kell bevallást tenni, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított, elszámolandó áfája, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege a 4 millió forintot elérte, de 10 millió forintnál kevesebb.
Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózónak az adómegállapítási időszakot követő hónap 20-áig kell az adóbevallását benyújtania az adóhatósághoz, s ezen időpontig köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza.
Gyakorított áfa
Költségvetési támogatások igénylése
Társaságiadó-előleg
(lásd március 20.) Ha az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor azt a negyedévet követő hónap 20-áig kell teljesítenie.
Fogyasztási adó
(lásd március 20.) A fogyasztási adóról termékcsoportonként éves összesítő, a havi vagy évközi bevallás benyújtására kötelezett adózónak negyedéves összesítő bevallást kell benyújtania.
Jövedéki adó
Megállapított személyi jövedelemadó, -előleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása
A havi bevallóknak a tárgyhónapot követő hónap 20-áig, az évközi bevallásra kötelezetteknek a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell az adóhatósághoz eljuttatni bevallásukat.
Tb-járulék, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, baleseti járulék bevallása
Munkaadói járulék, Munkavállalói járulék
Játékadó
Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
A rehabilitációs célú hozzájárulás jogszabályban előírt módon számított előlegét a negyedévet követő 20-áig kell megfizetni.
Kulturális járulék
A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett negyedévenként a negyedévet követő hónap 20-áig fizeti meg.
Környezetvédelmi termékdíj befizetése és negyedéves összesítője
Adatszolgáltatás mágneses adathordozón
Mágneses adathordozón ezen időpontig kell a kifizetőknek, munkáltatóknak adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni az állami adóhatósághoz, illetve a kifizetőknek az önkormányzati adóhatósághoz a termőföld bérbeadással kapcsolatban. A nyomtatványforgalmazók számára is ez a határidő.

Április 28.
Fogyasztási adó előlege
Jövedéki adó előlege
Környezetvédelmi termékdíj előlege

Április 30.
A külföldi rendszámú személyszállító gépjárművek adózása
Magánszemélyek cégautó adófizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

Ajánlott videó