Üzleti tippek

13 JÓ TANÁCS AZ ADÓBEVALLÁS KÉSZÍTÉSÉHEZ

Heinczinger Róbert, az Ernst&Young adószakértője szerint a 2001. évi társasági adóról és az osztalékadóról szóló bevallás készítése során különösen a következôkre érdemes az adózóknak odafigyelni.

Céltartalék


Vevôkre nem, csak a várható kötelezettségekre és a jövôbeni költségekre kell céltartalékot képezni 2001-tôl. A céltartalékhoz kapcsolódóan adóalap-növelô tétel a várható kötelezettségekre és a jövôbeni költségekre képzett céltartalék miatt elszámolt ráfordítás, csökkentô tétel pedig a várható kötelezettségekre és a jövôbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt elszámolt bevétel.

Követelések értékvesztése


A 2001-tôl érvényes szabály lényegében megegyezik a korábbival, csupán most céltartalék helyett értékvesztést kell elszámolni a kétes követelésekre. Az adóalap-módosítás két lépésben történik: meg kell növelni az adóalapot az értékvesztés teljes összegével, majd le kell csökkenteni az értékvesztésnek az adótörvény által is elismert mértékével. A törvény átmeneti rendelkezése szerint a 2001. évi adóalap megállapításakor adóalap-csökkentô tételként lehet figyelembe venni azt az összeget, amelyet az elôzô évben, tehát 2000-ben a követelésekre képzett céltartalékkal kapcsolatban adóalap-növelésként számoltak el.

Befektetések értékvesztése


A készletekre, befektetésekre, értékpapírokra elszámolt értékvesztéshez kapcsolódó adóalap-módosító korrekciók 2001-tôl megszűntek. Az új szabályokra való áttérés során azonban rendezni kell azokat a tételeket, amelyek a régi számviteli törvény alapján történô elszámolás miatt még a könyvekben szerepelnek. Így a 2001. évet megelôzôen felhalmozódott, az adóalapban még el nem számolt nyilvántartott értékvesztés összegét – az eszközök nyilvántartási módjától függô speciális szabályok szerint megosztva – a következô 3–5 év alatt adóalap-csökkentô tételként lehet figyelembe venni.

Behajthatatlan követelés


Új szabályok érvényesek 2001-tôl. Eszerint adóalap-növelô tétel a számviteli törvény szerinti behajthatatlan követelés leírt összege, míg adóalap-csökkentô tétel az adótörvény alapján behajthatatlannak tekinthetô követelés összege. Fontos, hogy csak azokat a követeléseket lehet behajthatatlannak tekinteni, amelyek esetében az adózó rendelkezik a behajthatatlanság tényét alátámasztó hivatalos dokumentumokkal. A fô eltérést az okozza, hogy különbözik a számviteli törvény és az adótörvény által behajthatatlannak tekinthetô követelés fogalma.


AlultőkésítésMeg kell növelni az adóalapot a kötelezettségek adóévben elszámolt kamatának a saját tôke háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos részével. Nagyon fontos arra figyelni, hogy a kötelezettségek már nem csak a kapcsolt vállalkozásoktól kapott kölcsönöket, hanem minden kötelezettséget magukban foglalnak – de továbbra sem kell figyelembe venni a pénzügyi intézményekkel szembeni kötelezettségeket –, s hogy mind a kötelezettségek mind a saját tôke tekintetében az adóévi napi átlagos állomány alapján kell a kalkulációt elkészíteni. Az új alultôkésítési szabály tehát több szempontból is eltér a régitôl, ráadásul a fogalmak tartalma is megváltozott. Az új elôírások csak a 2000. december 31. után felvett kölcsönökre, kibocsátott értékpapírokra érvényesek. Amennyiben az adóalany 2001 elôtti és 2001-ben keletkezett kötelezettségekkel is rendelkezik, az ezekhez kapcsolódó korrekció összegét egymástól függetlenül, azaz a 2001 elôtti kölcsönök esetében a régi szabály, a 2001-ben létrejött kötelezettségeknél pedig az új szabály alkalmazásával kell kiszámítani.


Eszközértékesítés


Tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek értékesítése esetén, amennyiben az eladott eszköz bevételként elszámolt ellenértéke nem éri el a piaci ár 90 százalékát, akkor az eszköz nyilvántartási értékének (készlet esetén könyv szerinti értékének) a bevételként elszámolt összeget meghaladó részét nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülô ráfordításnak kell tekinteni, vagyis adóalap-növelô tétel.

Értékpapír értékesítése


Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás a részesedés, értékpapír értékesítésekor elszámolt ráfordításnak a bevételt meghaladó része, illetve a keletkezô árfolyamveszteség, amennyiben az értékpapír beszerzési ára több mint tíz százalékkal meghaladja a beszerzéskori piaci árát, vagy az eladási ár nem éri el az értékesítéskori piaci ár 90 százalékát.

Szolgáltatás igénybevétele


A nettó 200 ezer forint értéket meghaladó szolgáltatás igénybevétele miatt felmerült költség csak abban az esetben tekinthetô a vállalkozás érdekeit szolgáló költségnek, ha a kiadás az ésszerű gazdálkodás követelményei alapján indokolt volt.


Káresemény, hiány


A keletkezett kárt, eszközhiányt nem lehet a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak tekinteni, ha az a megfelelô gondosság hiányának a következménye. Ez utóbbit az adóhatóságnak kell bizonyítani.


Értékcsökkenés


Az eddigi gyakorlatnak megfelelôen a számviteli szabályok alapján elszámolt értékcsökkenési leírás növeli az adó alapját, míg az adótörvény által elismert amortizáció összege adóalap-csökkentô tétel. 2001-tôl azonban az értékcsökkenés adótörvény által érvényesíthetô mértékét nem korlátozza a számviteli törvény alapján elszámolt leírás. Bôvült azoknak az eszközöknek a köre, amelyekre az adóban is érvényesíthetô a számviteli szabályok szerint alkalmazott értékcsökkenés. Az 50 ezer forintnál alacsonyabb beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése az adótörvény szerint is egy összegben elszámolható. A bérbeadó a bérbe adott ingatlanra a korábbi 10 százalék helyett csak 5 százalék amortizációt érvényesíthet az adótörvény szerint.


Elhatárolt veszteségEzzel kapcsolatban az átalakulásra vonatkozó speciális szabályoknak kell nagyobb figyelmet szentelni. Így például a jogutód jogosult a jogelôdnél a 2001. január 1-jét követôen keletkezett elhatárolt veszteséget adóalapjánál érvényesíteni, akkor is, ha az átalakulás következtében a jogelôd nem szűnt meg, vagyis kiválás, részleges átalakulás esetében is. A jogelôdnél 1997–2000-ben keletkezett veszteséget a jogutód akkor veheti figyelembe adóalap-csökkentô korrekcióként, ha az új tulajdonosok aránya nem éri el az 50 százalékot. A jogelôdnél keletkezett elhatárolt veszteségbôl a jogutód a vagyonmérleg szerinti részesedésének megfelelô részt viheti tovább. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy az 1997 elôtt keletkezett veszteség nem vihetô tovább átalakulás esetén.


Ellenérték nélküli juttatásokNem szabad elfelejteni, hogy adóalap-növelô tétel a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, valamint a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, és az elengedett követelés is. Ugyanakkor az adó alapját nem növeli a szerzôdésen alapuló, konkrét teljesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó, nem számlázott, utólag adott engedmény, vagy a fizetési határidôn belüli pénzügyi rendezés miatt adott engedmény (sconto) késedelmi kamattal arányos része sem. Adóalap-csökkentô tételnek minôsül a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, elengedett kötelezettség miatt az adóévben elszámolt bevétel, feltéve, ha a juttató belföldi adózó, külföldi személy vagy magánszemély, és az elengedett kötelezettség esetén az eredeti jogosult engedi el a tartozást, térítés nélkül átvett eszközök esetén pedig az eszköz átvétele 2000. december 31-ét követôen történt. Nem csökkenti az adó alapját a szerzôdésen alapuló, konkrét teljesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó, nem számlázott, utólag kapott engedmény, s a fizetési határidôn belüli pénzügyi rendezés miatt kapott engedmény (sconto) késedelmi kamattal arányos része sem.


Kutatás, fejlesztésA kutatásra, fejlesztésre fordított közvetlen költségek 100 százaléka csökkenti az adó alapját a korábbi 20 százalék helyett.n

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!