Üzleti tippek

Adó- és járuléknaptár – 2003. Június

Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása engedély alapján
A gyakoribb áfa-elszámolást az adóhatóság év végéig különösen a beruházást megvalósítóknak és azoknak az adózóknak engedélyezi, akiknek a beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmi adókulcs magasabb az áthárított forgalmi adókulcsnál.

Június 5.

Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása engedély alapján
A gyakoribb áfa-elszámolást az adóhatóság év végéig különösen a beruházást megvalósítóknak és azoknak az adózóknak engedélyezi, akiknek a beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmi adókulcs magasabb az áthárított forgalmi adókulcsnál.

Június 12.

Osztalékadó
A kifizető az osztalékadót a levonást követő hónap 12-éig köteles megfizetni.

Személyi jövedelemadó-előleg
A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő 12-éig, a kifizetőnek az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell megfizetnie.

Személyi jövedelemadó
A kifizetőnek az általa levont jövedelemadót (például kisösszegű kifizetésből) a levonást követő hónap 12-éig kell megfizetni.

Cégautó adója
Az szja-törvényben meghatározott adótételeket a cégautó után havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít.

Százalékos egészségügyi hozzájárulás
A kifizetők, a munkáltatók a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig kötelesek megfizetni.

Tételes egészségügyi hozzájárulás
A kifizetők és a munkáltatók a havi 3450 forint/fő tételes egészségügyi hozzájárulást havonta fizetik meg.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék
A munkáltató az általa levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot az elszámolt hónapot, a kifizető a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig köteles megfizetni a tárgyhónapban kifizetett, járulékalapot képező jövedelem után. A tb-járulék megfizetésének is ez a határideje. A foglalkoztatónak a biztosítottat írásban tájékoztatni kell a jövedelméből levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékról, illetve a túlvonás miatt a részére visszafizetett nyugdíjjárulékról, valamint a tagdíj összegéről.

Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig köteles az adóhatóságnak megfizetni az 5 százalékos baleseti járulékot. A járulék alapja a ténylegesen kifizetett jövedelem. A foglalkoztatónak a biztosítottat írásban tájékoztatni kell az általa fizetett baleseti járulékról.

Magánnyugdíj-pénztári tagdíj
A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a 7 százalék tagdíjat megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíj-pénztárnak a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani és megfizetni. A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét biztosítottanként kell feltüntetni.

Külföldi személyek adója
A kifizető által a külföldi személytől levont adó – személyi jövedelemadó, társasági adó, osztalékadó – megfizetése. Nem kell adót levonni és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön és a külföldi személy illetőségét igazolja.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó
A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a levonást követő hónap 12-éig kell megfizetni az adóhatóságnak.

Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról
A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottakról a taj-szám megjelölésével bejelentést kell tenni az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár részére 8 napon belül a biztosítási jogviszony kezdetéről, megszűnéséről és a biztosítás szünetelésének időtartamáról a folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő hónap 12-éig. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a biztosított magánnyugdíj-pénztártag-e, ha igen, akkor a pénztár nevét és azonosítóját is közölni kell. A tb-kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak közölni kell a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzt, terhességi gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt, gyermekgondozási díjat, illetve ezek folyósításának kezdő és befejező időpontját is.

Június 15.

Adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adó
A havonta beszedett idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 15-ig kell bevallani és megfizetni az érintett adóbeszedésre kötelezett vállalkozásoknak.

Külföldi rendszámú tehergépjármű adója
Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót a belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, akkor az adót havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig kell megfizetnie.

Június 20.

Levont vagy visszafizetett jövedelemadó-különbözet bevallása

A munkáltatónak az Art. 30.§ szerint levont vagy visszafizetett jövedelemadó- különbözetről, ha havonta tesz bevallást, akkor a levonást követő hónapban, ha negyedévente tesz bevallást, akkor a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban, ha évente tesz bevallást, akkor pedig az adóévet követő év június 20-áig kell bevallást tennie.

Általános forgalmi adó
A havi áfa-bevallásra kötelezett adózónak az adó-megállapítási időszakot követő hónap 20-áig kell az adóbevallását benyújtania az adóhatósághoz, s ezen időpontig köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza.

Gyakorított áfa
A havonkénti bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként a tárgyhót követő 5-én és 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Társaságiadó-előleg megfizetése
A havonta fizetők minden hónap 20-áig kötelesek a társaságiadó-előleget megfizetni.

Fogyasztási adó
Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adó különbözetét havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig köteles megfizetni, és ezen időponttól igényelheti vissza. A havi bevallásra kötelezett adózó a fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyidőszakot követő 20-áig vallja be.

Jövedéki adó
A jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalany a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, ugyancsak ezen időpontig köteles megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza. (Dohánygyártmányok esetén az előbbi rendelkezések csak arra az adóra vonatkoznak, amit nem adójeggyel fizetnek meg.)

Megállapított személyi jövedelemadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás
A havi adóbevallásra kötelezett adózóknak a levont jövedelemadót, -előleget és egészségügyi hozzájárulást a tárgyhónapot követő 20-áig kell bevallani az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallás keretében.

Járulékok bevallása
A havi bevallásra kötelezetteknek az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot, a társadalombiztosítási járulékot, a baleseti járulékot az adóbevallás részeként, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig kell bevallani az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallás keretében.

Munkaadói járulék
A munkaadó a munkavállaló részére kifizetett és elszámolt munkabér, illetmény (kereset) után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni és bevallani.

Munkavállalói járulék
A munkavállaló a munkaviszonya alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1 százalékát munkavállalói járulék jogcímen fizeti meg. Ezt a járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, és vallja be saját bevallása keretében az elszámolt hónapot követő 20-áig.

Játékadó
Az adózó – a játékautomata után fizetendő adó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hónap 20-áig fizeti meg és vallja be. A játékautomata adóját az erre vonatkozó bevallással egy időben kell megfizetni.

Költségvetési támogatások igénylése
Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a támogatást havonta a tárgyhót követő 20-ától, a feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatást az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető. Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételét is engedélyezheti.

Környezetvédelmi termékdíj megfizetése

Június 28.

Fogyasztási adó előlege
Az adózó a nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhó 28-áig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

Jövedéki adó előlege
Az adózó a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhót követő hónap 28-áig fizeti meg.

Környezetvédelmi termékdíj-előleg megfizetése

Június 30.

Magánszemélyek cégautó adófizetési kötelezettsége a kifizetőhöz
A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel arról, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg úgy, hogy az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatósághoz.

A külföldi rendszámú gépjárművek adózása
A külföldi rendszámú személyszállító jármű után fizetendő gépjármű adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig önadózás útján kell a vámhatóság számlájára megfizetni.

Áfa-önellenőrzés
Ha az adóalany az idegenforgalmi tevékenysége utáni áfa-fizetési kötelezettségét az Áfa tv. 66. §-ának (1) bekezdése szerint előkalkuláció alapján teljesíti, azt az árrés megállapításához szükséges adat kézhezvételének időpontját követő első adóbevallás benyújtására előírt időpontig, de legfeljebb az adóévet követő év június 30-áig pótlékmentesen önellenőrizheti.

Ajánlott videó

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.