Üzleti tippek

EU-felkészítés: gépgyártás

Az Európai Unióban a gépekre is európai szinten egységesített követelmények vonatkoznak, amelyeket a gépek gyártóinak teljesíteniük kell.


Gépekre vonatkozó jogszabályok:

1. A gépekre vonatkozó követelményeket a 98/37/EK európai irányelv tartalmazza, amelyet Magyarországon a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló, többször módosított, 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet vezetett be.
2. A kisfeszültségű berendezésekre a 73/23/EGK, az elektromágneses összeférhetőségre pedig a 89/336/EGK irányelv vonatkozik. Az előbbit a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet, az utóbbit a 31/1999. (IV. 29.) GM-KHVM együttes rendelet vezette be.

A gépeket az Európai Unióban csak akkor szabad forgalomba hozni, vagy üzembe helyezni, ha megfelelnek minden rájuk vonatkozó európai irányelv előírásainak és ha megfelelőségüket az irányelvekben foglaltak szerint igazolták. Például ha egy gép villamos részegységeket is tartalmaz, akkor nem csak a gépekre, hanem a kisfeszültségű berendezésekre és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv előírásainak is meg kell
felelnie.

A gépekre vonatkozó irányelv egészként működő gépek együttesére, a gép funkcióját változtató cserélhető berendezésekre és a biztonsági berendezésekre is vonatkozik. Bizonyos gépekre – például járművekre, felvonókra, orvosi készülékekre – azonban nem terjed ki a hatálya, mivel ezekre más irányelvek tartalmaznak előírásokat. Mielőtt tehát egy gépet az egységes európai piacon forgalomba hoznak és/vagy üzembe helyeznek, a gyártónak vagy az EU területén bejegyzett képviselőjének el kell végeznie az irányelvben előírt megfelelőség-igazolási eljárást, és ki kell adnia az úgynevezett EK megfelelőségi nyilatkozatot. Ezt követően a gépen fel kell tüntetni a megfelelőséget igazoló CE-megjelölést, amellyel a gép az EU egész területén szabadon forgalmazható, további követelmények vele szemben nem támaszthatók.

A CE megfelelőségi jelölés:

– jelzi, hogy a gép megfelel a gépekre vonatkozó irányelv alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek és minden olyan rá vonatkozó más irányelv előírásainak, amely megköveteli a CE-jelölés feltüntetését;
– nem szabad alkalmazni félkész, befejezetlen gépekre; 
– a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása után kell feltüntetni; 
– kötelező a feltüntetése a gépekre vonatkozó irányelv hatálya alá eső összes gépen a forgalomba hozatal és/vagy az üzembe helyezés előtt; 
– a gyártó vagy meghatalmazottja jogosult feltüntetni maradandó módon.

A megfelelőség-igazolást a gyártónak vagy az EU-ban letelepedett meghatalmazott képviselőjének kell végeznie, mégpedig a következőképpen. Ha a gép nem szerepel az irányelvben megadott veszélyes gépek jegyzékében, akkor elkészíti a műszaki dokumentációt, kiállítja az EK megfelelőségi nyilatkozatot, majd feltünteti a CE-jelölést. Ha viszont a gép szerepel a veszélyes gépek jegyzékében és a gyártó nem, vagy csak részben alkalmazta az úgynevezett harmonizált szabványokat, vagy nincs harmonizált szabvány, akkor köteles a gép egy példányának EK-típusvizsgálatát elvégeztetni. Erre csak úgynevezett bejelentett vizsgáló, illetve tanúsító szervezet jogosult.

A gyártó az EK-típusvizsgálati tanúsítvány alapján kiállítja a típusazonosságot igazoló EK megfelelőségi nyilatkozatot, majd feltünteti a CE-jelölést. Ha a gép szerepel a veszélyes gépek jegyzékében, és a gyártó alkalmazta a gépekre vonatkozó harmonizált szabványokat, akkor 3 lehetőség közül választhat. Vagy elkészíti a műszaki dokumentációt és megőrzésre továbbítja egy bejelentett szervezetnek, amely igazolja az átvételt, vagy a műszaki dokumentációt ellenőrzésre megküldi egy bejelentett szervezetnek, amely megvizsgálja, hogy a harmonizált szabványokat helyesen alkalmazták-e, majd erről tanúsítványt ad ki, vagy azt is megteheti, hogy a gép egy példányán egy bejelentett szervezettel EK-típusvizsgálatot végeztet, amely EK típusvizsgálati tanúsítványt ad ki. Ezt követően mindhárom esetben kiállítja az EK megfelelőségi nyilatkozatot, majd feltünteti a CE-jelölést.

A harmonizált európai szabványok segítik a gyártót az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények teljesítésében. A harmonizált európai szabványoknak megfelelő gépekről vélelmezni kell, hogy teljesítik ezeket az irányelvben foglalt követelményeket. A szabványok alkalmazása önkéntes. A harmonizált szabványok a Magyar Szabványügyi Testülettől (MSZT) teljes körűen beszerezhetők, mindenkori érvényes jegyzékük az MSZT internethonlapján (www.mszt.hu) megtekinthető. A gépek irányelvhez jelenleg 505 harmonizált szabvány van érvényben.

Az EU-tagországok által az Európai Bizottságnak bejelentett, a Bizottság által nyilvántartásba vett, az irányelvben előírt követelményeknek megfelelő vizsgáló, illetve tanúsító szervezetek. A bejelentett szervezetek közül – ha bevonásuk szükséges – bármelyik választható, ugyanis piaci versenyben vannak egymással. A gyártónak ügyelnie kell arra, hogy a kiválasztott szervezet arra az irányelvre legyen bejelentve, amelynek való megfelelőséget tanúsíttatni akarja. A bejelentett szervezetek között már magyar szervezetek is vannak.

Szakmaspecifikus ismeretek

A szakmaspecifikus uniós ismeretek minél teljesebb körű elterjesztése érdekében az Üzlet&Siker magazin együttműködve a GKM Kis- és Középvállalkozások integrációs felkészítését koordináló főosztályával 2004-ben olyan cikksorozatot jelentet meg, amely a kistérségi felkészítő program szakértőinek, előadóinak közreműködésével összefoglalja az egyes ágazatokra vonatkozó legfontosabb uniós szabályokat, valamint bemutatja a leggyakrabban elhangzó kérdéseket és az azokra adott válaszokat. Ezúttal a gépgyártásra vonatkozó szabályokat ismerteti szakértőnk. Önök is feltehetik kérdéseiket a GKM szakértőinek az info@uzletessiker.hu címen, amelyre adott válaszokat továbbítjuk kérdezőinknek.

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a gép teljes tervrajzát a vezérlési tervekkel együtt, a biztonsági szempontból lényeges részletes rajzokat, számításokat, vizsgálati eredményeket, s egy jegyzéket az alapvető követelményekről és az egyéb alkalmazott műszaki előírásokról. Ugyancsak benne kell lennie a gép használatából származó veszélyek elhárítására alkalmazott módszerek leírásának, a harmonizált szabványok szerinti vizsgálatok eredményeknek, a gép használati utasítása egy példányának, s szükség esetén az illetékes szervezet vizsgálati jelentésének vagy tanúsítványának is.

A műszaki dokumentációt a gép gyártását – sorozatgyártás esetén az utolsó gép gyártását – követően 10 évig meg kell őrizni és a nemzeti hatóságok számára bemutatásra készen kell tartani.

Minden géphez és biztonsági berendezéshez csatolni kell az EK megfelelőségi nyilatkozatot. Tartalmaznia kell, hogy a gép minden alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt teljesít, egyben tájékoztatást kell adnia az üzemeltető és a hatóságok számára a gép tervezésekor és gyártásakor alkalmazott előírásokról és szabványokról. Részletes tartalmát az irányelv, illetve az azt bevezető rendelet írja elő.
Minden géphez használati utasítást kell mellékelni, amelynek részletes tartalmát az irányelv, illetve az azt bevezető rendelet írja elő. A használati utasítást a gyártónak vagy az EU-ban letelepedett meghatalmazott képviselőjének az EU valamelyik nyelvén kell összeállítania. Az üzembe helyezéshez minden géphez mellékelni kell a használati utasítás fordítását annak az ország/ok/nak a nyelvén (nyelvein), ahol a gépet használni fogják, és mellékelni kell az eredeti nyelvű használati utasítást is.

Minden gépen maradandóan és jól olvashatóan fel kell tüntetni legalább a gyártó nevét és címét, a CE megfelelőségi jelölést, a sorozat, vagy a típus megnevezését, adott esetben az azonosítási (gyártási) számot, és a gyártás évét.


EU-felkészítés: gépgyártás 1

HABA JÓZSEF

Okleveles gépészmérnök, okleveles gépjármű-szakmérnök. Üzemeltető mérnökként kezdte pályáját, majd tizenöt éven át a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetben tudományos munkatársként mezőgazdasági gépek és járművek minősítő vizsgálatait végezte. 1982-től dolgozik a Magyar Szabványügyi Hivatalban, illetve annak utódjában, a Magyar Szabványügyi Testületben. Szabványosító mérnökként a közúti, vasúti, vízi, légi és űrjárművek volt a szakterülete. 1990-től különböző vezetői beosztásokat tölt be, jelenleg a Magyar Szabványügyi Testület európai integrációs és módszertani főosztályvezetője. A szabványosítást képviselve kezdetektől részt vett az EU-csatlakozási folyamatban, tagja az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságnak, illetve elődjének, az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottságnak. Megszerezte a Francia Államigazgatási Főiskola európai ügyekre szakosított diplomáját, az Európai Minőségügyi Szervezet oklevelével rendelkező minőségirányítási rendszermenedzser és auditor.

Kérdés: Hogyan lehet a gépekre vonatkozó irányelv előírásainak biztosan megfelelni?
Válasz:
A legegyszerűbb mód az irányelvhez harmonizált szabványok részletes előírásainak a teljesítése. Ha ugyanis valaki ezeknek megfelel, akkor el kell fogadni, hogy az adott termék az irányelvnek is megfelel. A harmonizált szabványokról, a Magyar Szabványügyi Testület ad felvilágosítást, ahol a szabványok teljes körűen rendelkezésre állnak, olvashatók és megrendelhetők. (Internetelérhetőség: www.mszt.hu).

Kérdés: Kötelező-e a szabványok alkalmazása?
Válasz:
Nem. A szabványok alkalmazása – a harmonizált szabványokat is beleértve – önkéntes. A szabványtól való eltérés esetén azonban vizsgálatokkal, részletes műszaki dokumentációval, független vizsgáló/tanúsító szervezet vizsgálatával, illetve tanúsítványával kell bizonyítani a termék megfelelőségét, ami időigényesebb és drágább, mint a szabványos megoldás.

Kérdés: Érvényben tarthatók-e a korábbi magyar szabványok?
Válasz:
Csak abban az esetben, ha nem jelenik meg a tárgyukban európai szabvány. Az európai szabványok bevezetése nemzeti szabványként ugyanis kötelező, az ezeknek ellentmondó korábbi nemzeti szabványokat pedig vissza kell vonni. Mivel azonban a szabványok alkalmazása önkéntes, megállapodás alapján a régi szabvány is alkalmazható. Az európai piacon azonban elsősorban az európai szabványoknak megfelelő termékeknek, szolgáltatásoknak van tényleges esélyük.

Kérdés: Akkor is az európai előírásokat kell-e betartani, ha csak a magyar piacra gyártunk?
Válasz:
Igen. Az EU-tagsággal Magyarország is az egységes európai piac része, ezen a piacon pedig a követelmények, előírások azonosak. Ha egy termék ezeknek a követelményeknek nem felel meg, akkor Magyarországon sem hozható forgalomba. Nincs külön európai és magyar piac.

Kérdés: A harmonizált európai szabványokat bevezető magyar szabványok egy része angol nyelvű. Mi a megoldás, hogy ezek is magyarul jelenjenek meg?
Válasz:
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium többek között a gépekre vonatkozó harmonizált európai szabványok nagy részének magyar nyelvű bevezetését finanszírozza. Ebből a költségből azonban nem jut pénz minden szabványra. A megoldás az lehet, hogy az érintett vállalkozások maguk is hozzájárulnak a számukra szükséges európai szabványok magyar nyelvű bevezetésének költségeihez.

Ajánlott videó

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.