Belföld

Tilos az iskolákban a motozás

Nincs egyedül a pedagógus az iskolai erőszakos konfliktusok megoldásában, számos szakember segítségét kérhetik. Nem tarthat a tanár motozást, viszont bizonyos esetben megfigyelheti a számítástechnika-teremben folyó munkát. Iskolajogi sorozat a FigyelőNeten!

iskolajogi esetek

A FigyelőNet az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalával közös sorozatot indít az iskolai jogsértésekről. A tárgyalt „jogi esetek” a hivatal 2007-ben kivizsgált eseteit és a vizsgálat után tett ajánlásait, illetve az azok alapján született megoldásokat veszik alapul.

A sorozat előző részét (Elbocsátható a diákverő tanár) itt olvashatja.

A következő rész jövő héten jelenik meg!

Egy iskolában vagy óvodában a testi fenyítés a legsúlyosabb jogsértés, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők nagyon gyakran hasonló súllyal ítélik meg gyermekük tanulótársak általi bántalmazását – véli az oktatási jogok biztosa. A pedagógusok mulasztása ilyenkor is felmerülhet, hiszen az intézménynek a közoktatási törvény szerint gondoskodnia kell a gyermekek, tanulók felügyeletéről. A felügyeletet a törvény szerint „a gyerek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, az iskolába (óvodába) történő belépéstől az onnan való – jogszerű – kilépésig, illetve a kötelező iskolán kívül tartott programok ideje alatt.”

Tilos az iskolákban a motozás 1

A tanulók egészségét és biztonságát tehát minden azt veszélyeztető tényezővel szemben védeni kell. Ennek keretében a pedagógusok kötelessége a jogsérelmek, balesetek megelőzése, a veszélyforrások felismerése, és hogy mindent megtegyenek az olyan jellegű konfliktusok megakadályozása érdekében, amelyek a tanulók közötti verekedésekhez, bántalmazásokhoz vezetnek. Az ombudsman szerint minden ilyen típusú ügyben felmerülhet a pedagógusok mulasztása is. A fizikai bántalmazás ugyanakkor megalapozhatja a bántalmazó tanulónál fegyelmező intézkedések alkalmazását.

Szóljon hozzá!

Ha Ön is tapasztalt az iskolai joggal összefüggő eseteket, ossza meg a többi olvasóval az FN Tudósítón, vagy küldje el a véleményét emailben a szerkesztőségnek!

A pedagógus nincs egyedül

Az Oktatási Jogok Hivatalához azonban számos pedagógus fordult azzal, hogy tehetetlen, eszköztelen az iskolában előforduló és leginkább a tanulók között kialakuló erőszakos megnyilvánulásokkal szemben. A fegyelmezési eszközök gyakran nem elégségesek, hogy visszatartsák az egyre súlyosabb cselekményeket elkövető, egyre fiatalabb tanulókat. Az ombudsman már többször leszögezte, hogy az erőszak olyan jelenség, amely túlmutat az iskolán, pusztán iskolai eszközökkel a nevelési-oktatási intézmény keretei között nem lehet sikeresen küzdeni ellene.

Nem a pedagógusok jogi eszköztárát kell bővíteni a biztos szerint, hanem inkább azt kellene megnézni, kinek az intézkedési lehetősége kezdődik a tanár hatáskörén túl. Nagyon sok szakember azért kapja a fizetését, hogy gyermekekkel foglalkozzon. Ide tartozik a gyermekpszichológus, a rendőrség fiatalkorúakkal foglalkozó szakértője, az ügyész, a börtönparancsnok, a kriminológus, a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai, a nevelési tanácsadó, a helyi önkormányzat oktatási bizottságának tagja vagy a jogvédő civilszervezetek önkéntesei. A felsorolt szakemberek eszközeit kell a pedagógus szolgálatába állítani. A szakemberek sokat segíthetnek a tanároknak az erőszak első jeleinek felismerésében, és megfelelő alternatívát kínálhatnak számukra a helyzetek szakszerű kezelésére. A pedagógusoknak pedig merniük kell segítséget kérni, mert az nem a munkájukban elszenvedett kudarc beismerése, hanem a megoldáshoz vezető út első lépése.

A biciklivel gázolás esete

Az intézmény felügyeleti kötelezettsége különös súllyal vetődik fel minden olyan esetben, amikor a gyermek vagy a tanuló balesetet szenved. A közoktatási törvény azt is kimondja, hogy az iskola felel a tanulónak okozott kárért. Csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha azt a károsult tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. Amennyiben tehát az iskola a tanulónak tanulói jogviszonyával összefüggésben kárt okoz, a tanuló szülei akár a bíróságon is előterjeszthetik a kártérítési igényt az iskolával szemben.

Egy óvodást a társa az óvoda udvarán biciklijével elütötte, amely miatt nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett. A szülő sérelmezte, hogy a balesetről őt nem értesítették, a gyermekhez pedig nem hívtak rögtön orvost, illetve kifogásolta, miért engedték meg, hogy az egyik gyermek az óvoda udvarán kerékpározhasson. A felügyeletet elmulasztó óvónőt felelősségre vonták, valamint az összes pedagógus figyelmét felhívták arra, hogy a jövőben jobban ügyeljenek a gyermekek testi épségére. A házirendet pedig úgy módosították, hogy az óvoda területén tilos biciklit használni.

A lisztérzékeny gyerek esete

Egészségügyi problémákkal küszködő tanulók iskolai ellátása a pedagógusok számára többletfeladatokkal járhat. A gyermeknek ugyanis joga, hogy nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék. E jogok tiszteletben tartása és védelme nem merülhet ki abban, hogy tartózkodni kell a megsértésüktől, hanem gondoskodni kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről is.

Egy iskola nem kívánta biztosítani a lisztérzékeny gyermek számára a speciális étrendnek megfelelő étkezést. A közoktatási illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint ez jogtalan, az intézményeknek biztosítaniuk kell a speciális étrend szerinti ellátást.

Tilos a táska- és ruhaátvizsgálás

Alapelv tehát, hogy az iskoláknak felügyeletet kell biztosítaniuk a kiskorú tanulók felett, ennek keretében óvniuk kell azok testi épségét, egészségét, vigyázniuk kell értékeikre, és gondoskodniuk kell a tanulók erkölcsi védelméről. Néhány intézményvezető és pedagógus ezzel kapcsolatos jó szándékú kezdeményezése ugyanakkor már a jogszerűség határát súrolja, sőt bizonyos esetekben túl is lépi azt. Az oktatási jogok biztosa szerint az sem hatalmazza fel a pedagógust például a gyerekek ruházatának, csomagjainak átvizsgálására, ha az iskolában fegyelmi vétség, szabálysértés vagy akár bűncselekmény történt, vagy annak veszélye fenyeget. Ezt csak az arra feljogosított hatóságok tehetik meg. Kizárólag néhány, a törvény által szabályozott szűk körben (például jogos védelem, végszükség) van lehetősége az iskolának ideiglenesen, arányosan és a szükséges mértékben korlátozni a tanuló jogait, ha mások személye, javai vagy a közérdek sérül, illetve közvetlen veszélyben van.

Nem teheti meg például a kollégiumi nevelőtanár, hogy alkoholszondát alkalmazzon vagy hogy átkutassa a kollégiumi tanulók csomagjait, még akkor sem, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a tanulók szeszesitalt próbálnak az intézménybe bevinni.

Informatikai hálózaton megfigyelhetők a diákok

Bizonyos esetekben viszont a pedagógus a modern technika eszközeit is felhasználhatja, hogy minél teljesebben tudja ellátni felügyeleti kötelezettségét. A modern eszközök használatánál azonban fokozottan kell figyelni a tájékoztatási, adatvédelmi és egyéb garanciális előírások megtartására.

Egy iskolában a vezetőség egy programmal figyeli meg a számítógépteremben tartott órákon a diákokat, hogy azok ne e-mailezzenek, illetve ne látogassanak nem megengedett portálokat az interneten. Az ombudsman szerint ez jogszerű. A felügyelet rendjét az iskola a belső szabályzataiban (pedagógia program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) rögzíti. Ezen felügyelet körében a pedagógus a tanórai tevékenységet folyamatosan ellenőrizheti, így megteheti azt is, hogy számítástechnikaórán egy program segítségével nyomon követi, hogy a diákok nem látogatnak-e el tiltott weboldalakra, nem leveleznek-e. A program tulajdonképpen a személyes megfigyelést helyettesíti, bár több is annál, mivel lehetővé teszi a tanteremben jelenlévő összes diák számítógépen folytatott tevékenységének nyomon követését. Fontos azonban, hogy az érintetteket tájékoztatni kell a program alkalmazásáról, hogy az ne titkos megfigyelő eszközként, hanem az ellenőrzésre jogosult pedagógus helyettesítőjeként működjön.

Ajánlott videó