Üzleti tippek

Távol az ügyfelektől

A pénzügyi szolgáltatások széles körében okozhat kisebb telekommunikációs lavinát egy júliustól hatályos törvény.

Ami szóba kerülhet
A pénzügyi ágazati szolgáltatások körében az alábbiak kerülhetnek szóba:
• pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás,
• biztosítási, biztosításközvetítői és biztosítói szaktanácsadói szolgáltatás,
• befektetési, kiegészítő befektetési és árutőzsdei szolgáltatás,
• lakás-takarékpénztárak által nyújtott szolgáltatás,
• önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak tagsági viszonyához kötődő jogosultságok biztosítása.

A 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről rendelkezik. Nem valamiféle szűken vett telefonmarketingre kell gondolni, bár a telefonos kapcsolatra is kiterjed a törvény hatálya. Ugyanakkor ennél jóval szélesebben értelmezte a távértékesítés technikai feltételeit a törvényalkotó. Amennyiben minden olyan távközlő eszköz szóba jöhet, amely alkalmas arra, hogy az egymástól távol lévő felek szerződést kössenek, illetőleg szerződési nyilatkozatokat tegyenek.

Az ilyen módon szolgáltatást nyújtók a fogyasztóknak a szerződési feltételeket kellő időben kötelesek valamilyen tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani. Az adathordozó is az eszközök széles köréből kerülhet ki, csak legyen alkalmas arra, hogy hosszabb ideig adatokat tároljanak rajta, s azt változatlan formában megjelenítsék.

A szolgáltató köteles tájékoztatni


Amit a telefonáló köteles elmondani
Ami a legfontosabb, hogy ha a szolgáltató a fogyasztónak telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot vagy ajánlattételi felhívást, akkor, amint azt a törvény külön is kiemeli, annak megtétele előtt legalább a cég nevét, székhelyét és telefonszámát köteles közölni, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötési szándékára. Amennyiben az ajánlat vagy ajánlattételi felhívás közléséhez a fogyasztó kifejezetten hozzájárul, akkor a telefonon bejelentkező szolgáltató az alábbiakról köteles tájékoztatást adni:
– a telefonon bejelentkező személy nevéről és a szolgáltatóhoz fűződő viszonyáról,
– a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről,
– az ellenszolgáltatásról, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettségeket is, illetve a díjkalkuláció alapjáról (amennyiben az ellenszolgáltatás pontosan nem állapítható meg),
– az ellenszolgáltatáson kívüli, a fogyasztót terhelő egyéb fizetési kötelezettség (ideértve az adókat) felmerülésének lehetőségéről,
– a fizetés és a teljesítés feltételeiről,
– a elállási-felmondási jogról, az elállási-felmondási jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztó elállási-felmondási nyilatkozatát küldheti,
– arról, hogy a fogyasztó kérése esetén további tájékoztatást kap, illetve ezen további tájékoztatás jellegéről.

Nem lehet véletlen, hogy a XXV. törvény legtestesebb része a fogyasztók tájékoztatására, illetőleg az ennek kapcsán a szolgáltatókat terhelő kötelezettségekre vonatkozik. Ez azért különösen fontos ebben az esetben, mert szokatlan szerződéskötési technikáról van szó. Igaz, a különféle telebank-szolgáltatások terjedése máris jelentősen csökkentette a személyes kontaktusok számát a pénzügyi területen, de ebben az esetben magát a kontraktust sem előzi meg személyes találkozó.

Nos, éppen ezért szigorú tájékoztatás normák terhelik a szolgáltatót. A fogyasztó szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően, kellő időben kell – többek közt – tájékoztatással szolgálnia a szolgáltató cégnevéről, székhelyéről, fő tevékenységi köréről, cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, a fogyasztóval való kapcsolattartás címéről, a szolgáltató tevékenységét engedélyező vagy a szolgáltatót nyilvántartó felügyelő hatóság nevéről, székhelyéről.

Emellett a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, köztük az ellenszolgáltatásról, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettségeket is, továbbá az ellenszolgáltatáson kívüli, a fogyasztót terhelő egyéb fizetési kötelezettségekről, adókról, sőt a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök esetleges különleges kockázatairól is. Ezen túl az elállási-felmondási jogokról, ezen belül különösen arról az elektronikus levelezési címről vagy telefaxszámról, amelyre a fogyasztó elállási-felmondási nyilatkozatát küldheti.

A fogyasztó indok nélkül elállhat

A törvény másik testes része az elállási-felmondási lehetőségeket tárgyalja. Erre szükség is van, hiszen az elektronikus szerződéskötési lehetőségek nyomán nyilván jelentős számban születnek majd kellően át nem gondolt megállapodások. Nos, a törvény a fogyasztó számára főszabályként a 14 napon belüli indoklás nélküli elállást biztosítja. Igaz, bizonyos rövid távú szerződések esetén, mint amilyen például az utasbiztosítás, ez nem áll, annál is kevésbé, mert mire a 14 napos határidő lejár, jó eséllyel a szolgáltatás is befejeződik. Káresemény esetén meg aligha valószínűsíthető a károsult elállása az őt megillető a „kártérítés elől”.

A fogyasztó elállási joga egyébként általában attól az időponttól számítható, amikor a szolgáltatótól a teljes körű tájékoztatást megkapta. Itt lényeges a teljes körűség, a részleges felvilágosítás után még nem kezd ketyegni a fogyasztó elállási ideje. Ez azért is fontos, mert az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés tejesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. De a határidő lejártát követően is csak olyan szolgáltatás ellenértékeként követelhető a fogyasztótól ellenszolgáltatás, amelyet kifejezetten megrendelt.

Nagy nyomás várható

Nem nehéz megjósolni, hogy a törvény nyomán nem csupán a magánszemélyekre, hanem a kisebb cégekre is fokozódó nyomás nehezedik majd. Annál is inkább, mert a kis apparátussal dolgozó vállalatok számára számos kedvező lehetőség nyílhat meg a távértékesítés révén, másrészt a technikai feltételek a kisvállalati körben jórészt adottak.

Szerencsére a törvényalkotó számos garanciaelemet épített a törvénybe. Az is valószínűsíthető ugyanis, hogy főként kezdetben jó néhány fogyasztó köt majd meggondolatlanul szerződéseket. Esetleg csak a kötés után szerez tudomást a korábbinál kedvezőbb lehetőségekről.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik