Tudomány bbc history

Árulásból nőtt ki a CIA

Getty Images
Getty Images
Az Egyesült Államok évtizedekig nem állított fel egységes hírszerző szervezetet. A Központi Hírszerző Ügynökség háború utáni megszervezésével viszont a BBC History májusi számának cikke szerint a játék­szabályok is örökre megváltoztak. A cikket rövidítve közöljük.

„Úriemberek nem olvasnak bele egymás levelezésébe” – jelentette ki Henry L. Stimson amerikai külügyminiszter. Ez­­zel a hat szóval Stimson fel is számolta a „Black Cham­­­ber” („Fekete szoba”) nevű, civilekből álló, a kül­­földi országok kommuniká­ciós kódjának feltörésével foglalkozó, az első világháború alatt létrehozott egységet (a „Fekete Szoba” elnevezés a francia cabinet noir kifejezésre utalt, így nevezték azokat a helyiségeket, ahol az erre kijelölt hivatal­no­kok kibontották a gyanús személyek leveleit.) A hírszerzés az amerikai függetlenségi háború óta kulcsszerepet játszott a fiatal állam védelmében és terjeszkedésében, azonban az amerikai hírszerzőszolgálatok szoros szálakkal kötődtek a hadsereghez, és alapvetően fegyveres szervezetek voltak, ám így nem igazán tudták elfogadtatni magukat a civil felfogású amerikai társadalommal. Némi engedékenységről háborús időkben lehetett szó, de hogy az ország békeidőben is a kémkedés alantas tevékenységét folytassa, azt a legtöbben ellentétes­nek ítélték meg az Egyesült Államok ­eszméivel, értékeivel és hagyományaival.

Hulton Archive / Getty Images Henry Lewis Stimson külügyminiszter, korábban hadügyminiszter.

Valami megváltozott

A különlegességérzést tovább erősí­tette az, hogy az Egye­­sült Államok vizeit sokáig nem zavarták az Európát és Ázsiát felforgató konfliktusok. Az ország meg­tehette, hogy saját elvei talaján állva lépjen kapcsolatba a többi nagyhatalommal. De Japán hadüzenet nélküli, több mint 2500 amerikai életet követelő támadása 1941. december 7-én összetörte ezt az álomvi­lá­­­­got. A „gyalázat napja”, ahogy Roosevelt elnök megfo­gal­­maz­ta, új pályára állította az Egyesült Államokat. Kifogy­­ha­tat­­lan­­­nak látszó erőforrásaira támaszkodva hatalmas hadsereget épített, és nagyszabású keresztes hadjáratot indított Japán és Németország ellen. A győzelem előbb az európai fronton jött el, Japánra két atom­bom­bát is ledobtak, mielőtt 1945 augusz­tusá­­ban a szigetország megadta magát. Ame­rika újra békében élhetett.

De valami megváltozott. Az ameri­kaiak­ szá­mára Pearl Harbor lett a szimbó­luma annak, milyen aljas árulásokat követhet el egyik állam a másik ellen, amelytől már az óceánok sem nyújthatnak biztonságos menedéket. A hábo­rút megelőző években Japán Kína és Indo­kína területén történt előrenyomulása veszélyt je­len­tett a Fülöp-szigeteki amerikai kolóniára, ezért a katonai és haditengerészeti hírszerzés igyekezett alaposan szemmel tartani a japán erők mozgását, és kikövetkeztetni Tokió szándé­kait. A két szervezet közös erőfeszítései végül az Enigmához hasonló japán rejtjelező szerkezet, az amerikaiak által a „Bíbor” kódnévre keresztelt gép kódjának feltöréséhez is elvezettek. Ez nagy siker volt, de nem hozott elég eredményt.

A különböző hírszerző szervezetek infor­mációit nem vetették össze, és nem is kommunikálták megfelelően a kormányzat felé, a Pearl Harbor-i támadás a számos gyanús jel ellenére teljesen váratlanul érkezett. A USS Arizonával a kikötőben hullám­sír­­­ba merült több mint 1100 tengerészgyalogosnak és tengerésznek 1962-ben emlékművet állítottak, amelyet milliók látogatnak meg évente. De nem kevésbé időtálló emlékműve a támadás áldozatai­nak a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 1947-es felállítása.

Amerikai Gestapo?

Egy háború utáni kormányzati jelentés is levonta azt a következtetést, hogy a „CIA létezése a Pearl Harbor elleni meglepe­tés­szerű támadásnak tulajdonít­ható”. Ez pon­tos meg­látás, de keveset árul el arról a hosszadalmas folyamatról, amely végül mégis egymás levelezését elolvasó fickókat faragott az amerikai úriemberekből, sem arról, hogyan nőtt aztán még ezen is jócskán túl a CIA tevékenysége. A folyamat 1942 júniusában indult meg, amikor Roosevelt a britekkel konzultálva a hadügyminisztériumon belül felállította a Stra­tégiai Szolgálatok Hivatalát (Office of Strategic Services – OSS). A kongresszus által becsület érdeméremmel kitüntetett William „Vad Bill” Donovan vezette szervezet az ország leg­jobb koponyái közül sokakat felvett soraiba, köztük négy későbbi CIA-főigazgatót. Nem sokat túlzott az, aki később megállapította, hogy „az OSS a CIA-s kémek keltetőjeként működött”.

Donovan még a háború vége előtt elő­állt egy tervvel, amely az OSS-t civil irányítás alá helyezte volna (ezen ő leginkább azt értette, hogy senki se szólhasson bele az ő irányításába). A második világháborút győztesen megvívó szövetség gyors felbomlása és az atomkorszak beköszönte csak fokozta Amerika félelmét egy újabb kellemetlen stratégiai meglepetéstől, úgyhogy Donovan okkal volt optimista az esélyeit illetően. Roosevelt utódja, Truman viszont attól tartott, hogy a politikai ambíciókat is dédelgető, meggyőződéses republikánus Donovan nem lesz képes tiszteletben tartani a liberális demokráciát a rendőrállamtól elválasztó határvonalakat. Az elnök szerint

az amerikai hírszerzés Donovan keze alatt történő központosí­tása egy „amerikai Gestapo” (ezt többször is szó szerint így mondta Truman) létrejöttével fenyeget.

Truman a barátai és az ellenségei között is szövetségesekre lelt ebben az ügyben. A külügyi, hadügyi és haditengerészeti vezetők attól féltek, hogy egy központi hírszerző szervezet az ő felségterületükön is tevékenykedne. Konzervatívok és liberálisok együtt tiltakoztak az ellen, hogy veszélyeztetné a polgári szabadságjogokat, ha „bekukucskálnánk az emberek ablakain” – még akkor is, ha a szervezet csak külföldön tevékenykedne. A roosevelti New Deal ellenzői is beszálltak a kórusba azt hangoztatva, hogy egy önálló hírszerző ügynökség csak egy újabb túlterjeszkedő szövetségi intézménnyé alakulna. Truman vissza­uta­sította Donovan javaslatát, és 1945. szeptember 20-án az OSS-t is megszüntette.

Underwood Archives / Getty Images William Joseph Donovan az íróasztalánál ül 1930-ban.

Létrejött a CIA

Itt véget is érhetne a történet, azonban a Pearl Harbor­­nál történtek mélyen beívódtak az amerikai köztu­datba, és 1946-ra az amerikaiak jó része már nagyobb fenyegetésnek látta Sztálint, mint koráb­ban Hitlert. Több kormányzati megbízásra készült tanulmány is arra a követ­keztetésre jutott, hogy 1941 decemberé­nek megismétlődését csak úgy lehet elkerülni, hogy kiépítenek valamilyen mechanizmust, amely stratégiai figyelmeztetések­kel láthatja el a kormányzatot. A biztonság erősítésének egy különböző érde­ke­ket és megkö­zelítéseket összebékíteni kívánó megoldásaként Truman 1946­-ban – elnöki utasítással – felállította a Központi Hírszerző Csoportot (Central Intelligence Group – CIG). A központi hírszerzési igazgató által vezetett és a Szövetségi Hír­szerzési Hatóság felügyelete alá tartozó csoportba a külügyminisztérium, a hadse­reg, a haditengerészet képviselői mellé az elnök is delegált tagot, a feladata pedig „a nemzetbiztonságot érintő hírszerzési információk” összevetése és értékelése, valamint az ezekből következő „politikai és stratégiai intézkedések a kormányza­ton belüli megfelelő elterjesztése” volt. A csoportot szigorúan eltiltották a belföl­dön végzett információgyűjtéstől vagy megfigyeléstől.

Truman beszédet mondott a kongresszus két házának összevont ülésén 1947 júniusában, amelyben a szovjet agressziót „a világbékét és ezen keresztül az Egyesült Államok biztonságát fenyegető” tűrhetetlen lépésnek ­titulálta. A következő hónapban aláírta a nemzetbiztonsági törvényt, amely felál­lította a kereteket ahhoz, hogy az Egye­­sült Államok „a szabad világ vezetője és védelmezője” lehessen. A törvény a hadügyminisztérium és a haditengerészeti minisztérium védelmi minisztérium néven történő összevonásával egyesítette a katonai vezetést. Felállította az elnök mellett tevékenykedő Nemzetbiztonsági Tanácsot (National Security Council). Végezetül pedig a CIG-t a Központi Hírszerző Ügy­­­nökséggel váltotta fel. Történetében először létrejött az Egye­­sült Államoknak egy békeidőben is működő, civil kontroll alatt álló, saját költségvetéssel rendelkező hírszerző ügynöksége, amely közvetlenül az elnöknek jelentett a munkájáról.

A CIA elsődleges feladata az információk begyűjtése, elem­­zése és a megfelelő kormányzati szintekre történő eljuttatása volt. Azonban a nemzetbiztonsági törvényben szerepelt egy igen rugalmas passzus, amely szerint az ügynökség ható­köre kiterjed „olyan egyéb feladatokra, amelyeket a Nemzet­bizton­sági Tanács álláspontja szerint hatékonyabban lehet központilag megoldani”.

Az első nagy kudarc

A Nemzetbiztonsági Tanács 1948-ban a politikai hadviselés feladatát a Politikai Koordinációs Iroda (Office of Policy Coordination – OPC) illetékességébe utalta, a szervezet neve tudatosan igyekezett elfedni valódi célját, azaz „fedett akciók tervezését és végrehajtását”. A CIA-val közös székhelyen tevékenykedő, az OSS veteránja, Frank Wisner vezette OPC pedig boldogan vetette bele magát a munkába. Még egy év sem telt el felállítása óta, amikor már a brit MI6-szel közös, az albán kommunista vezető, Enver Hodzsa (Hoxha) megbuktatását célzó akcióban vett részt. A terv alapján felfegyverzett albán emig­­ránso­kat dobtak le ejtőernyővel az ország­ban – kataszt­rofális eredménnyel, ugyanis a kettős ügynök Kim Philby leadta a drótot a szovje­tek­nek, akik figyelmeztették Hodzsát a veszélyre. Gyakor­latilag minden egyes ügynök fogságba esett, nagyjából 300-at ki is végeztek.

A CIA is átélte első nagy kudarcát 1949-ben, amikor sem­miféle előzetes figyelmeztetéssel nem szolgált arról, hogy a szovjetek sikeres atomfegyver-kísérletet fognak végrehaj­tani. A következő évben újra kudarcot vallott, ezúttal Dél-Korea Észak-Korea általi lerohanásának előjelei kerülték el az ügynökség figyelmét. Azonban a CIA operatív szárnyaként működő – és nem sokkal később már Operatív Ügyek Igaz­gatósága (Directorate of Operations) névre keresztelt – OPC számára a koreai háború nagy előretö­rést hozott. Ügynökök és titkos akciók árasztották el Koreát, hogy aztán Kínára, Délkelet-Ázsiára és a Fülöp-szigetekre is kiterjedjenek a műveletek. 1952-re az  igazgatóság személyi állománya a tízszere­sére, költségvetése a 15-szörösére nőtt, ezzel a CIA költségvetésének 75 százalékát emésztette fel.

Ebben az évben választották elnökké azt az Eisenhowert, aki John Foster Dullest nevezte ki külügyminiszterének, testvérét, Allen Dullest pedig a CIA igazgatójának. Ezek a kinevezések megerősítették a CIA nemzetbiztonsági intézmények között elfoglalt helyét, illetve intézményesítették a titkos akciók elsődlegességét az ügynök­ségen belül.

Getty Images A bal oldalon John Foster Dulles külügyminiszter bátyját, Allen Dullest köszönti, amikor New Yorkba érkezik.

Az első védelmi vonal

Eisenhower sok­kal nagyobb mértékben hagyatkozott a CIA elemzé­seire és előrejelzéseire, mint elődje, és támogatta az U-2-es kém­re­pü­­lőgép kifejlesztését és a Szovjetunió feletti ­be­­veté­sét is. Ő adott zöld utat a Corona-prog­ram­nak is, amely az U-2-eseket egy olyan műholdrendszerre cserélte le, amely sok­kal átfogóbban és pontosab­ban tudta feltérképezni a szovjet és más „tiltott” területeket bármi­lyen kémrepülőgépnél. Szintén ő állította fel a Nemzetbiztonsági Ügynökséget (National Security Agency – NSA), amelynek fő feladata az elektronikus kommunikáció megfigyelése lett. Hiába fejlődött azonban a CIA informá­ció­­­-gyűjtési kapacitása, Washingtonban egyre inkább a titkos – sőt fegyveres, félkatonai szervezetek segítségével végrehajtott – akciókhoz kötötték a szervezetet, és fő hasznának is ezeket tekintették. Jól elhe­lyezett megvesztegetések, az MI6 segítsége, megrendezett tüntetések és a vak­szerencse együttes hatásának köszön­he­tően 1953-ban sikerrel járt az Ajax fedő­nevű hadművelet, amely megdöntötte Mohamed Moszadek iráni miniszterelnök kormányát, és visszaültette Reza Pahlavit az ország trónjára.

Egy évvel később a CIA újabb sikert aratott a guatemalai Success-hadműve­let­ben. Az ügynökök sikeresen elhitették egy, a szomszédos Nicaraguában táma­dásra készülődő „Fel­szabadítási Hadsereg” létét a guatemalaiakkal, saját rádió­adóik­kal sugároztak híreket a hadsereg Guatemala ellen megindult invázió­­járól, és felbéreltek pilótákat, hogy kézigránátokra erősített dinamitrudakat és benzinnel töltött üdítős palackokat dobjanak le jól látható célpontokra, hogy a robbanások és a tűz hatására pánik törjön ki. (A guatemalaiak sulfatosnak, azaz „hashajtóknak” nevezték a repülőgépeket, az általuk elért hatásra utalva.) Hagyományos katonai hadművelet helyett a Success-hadművelet a pszicho­lógiai hatásra épített, létrehozva és fenntartva „egy igen jelentős katonai erő látszatát”. És működött is. A guatemalai hadsereg nagy része dezertált, Jacobo Árbenz Guzmán elnök pedig elmenekült az országból, a helyét Amerika-barát vezetés vette át.

Az iráni és guatemalai akciók tették a CIA-t az Egyesült Államok „kommunizmus elleni első védelmi vonalává”, és az ügynökséget „a legyőzhetetlenség legendájával” vették kö­rül.

Azonban sem Moszadek, sem Árbenz nem volt kommunista, a CIA pedig nem volt legyőzhe­tetlen. Három hónappal beiktatása után Kennedy elnök jóváhagyta a Success mintájára készült CIA-terv végrehajtását, a cél ezúttal egy „igazi” kommunista, Fidel Castro hatalmának megdöntése volt. A nagyjából 1400 főt számláló, a CIA által kiképzett kubai emigránsokból álló, a Disznó-öbölben partra tett „had­sereg” katasztrofális kudarcot vallott. Több mint százan elestek a harcban, nagy­jából felüket fogságba ejtették, sokakat kivé­gez­tek. „Hogyan lehettem ilyen ostoba?” – tette fel Kennedy fennhangon a kérdést.

Inkább egy kommandós egység

A válasza pedig az volt, hogy Allen Dullest hibáztatta, majd ki is rúgta. De a CIA ettől nem változott meg. A kongresszus továbbra is pénzzel és erőforrá­sokkal hizlalta az operatív részleget, miköz­ben az éhhalál szélén tartotta a hírszer­zési részleget. A hidegháború meg­vívásának jegyében a követ­kező évtize­dek­ben a CIA titkos akciók sorozatát hajtotta végre Vietnámban, Laoszban, Kongóban, Dél- és Közép-Ame­rikában és a Közel-Keleten. Kormányok megdöntésére tett kísérlete­ket, merényletekben vett részt, kém­kedett amerikai állampolgárok után, valamint olyan kirakatszervezeteket hozott létre, amelyek megpróbálták az Egyesült Álla­mokkal baráti vagy ellenséges viszonyban álló országok választásait és politikai életét befolyásolni. Ezek az akciók több bajt hoztak, mint eredményt. Közben viszont a CIA nem figyelmeztette a kormányt előre a szovjet rakéták kubai telepítésére, az 1979-es iráni forradalomra, az afganisztáni szovjet beavatkozásra, vagy éppen a hidegháború végére sem.

Getty Images Allen Dulles, a CIA volt igazgatója és John F. Kennedy.

A kritika gátjait a CIA a 2001. szeptem­ber 11-i merényletek megakadályozásá­ban vallott kudarca, illetve az iraki tömeg­pusztító fegyverekkel kapcsolatos hamis jelentései szakí­tot­ták végleg át. Az ügy­­nökséget az újonnan felállított, a tit­kos­szolgálatokat felügyelő szövetségi hivatal, az Office of the Director of National Intelligence (ODNI) felügyelete alá ren­delték. Ennek ellenére a Közel-Keleten, Dél-Ázsiában és Afri­­­­­kában terrorista­ként számon tartott személyeket célzó drónprogram irányításával a CIA továbbra is az amerikai biztonságpolitika első vonalába tartozik, noha információgyűjtési és -elemzési képességei tovább csökkentek.

Az 1947-ben eredetileg hírszerzési adatok gyűjtésére, elemzésére és terjesz­tésére ­létrehozott ügynökség első, 2001-ben Afganisz­tánban, tálib célpontok ellen végre­hajtott fegyveres drónbevetései után „pokoli gyilkológépezetté” vált, hogy egy magas rangú hírszerző­tiszt véleményét idézzük – vagy ha egy amerikai kormánytisztviselő szavait vesszük kölcsön, akkor egy „különle­ges kom­mandós egység, amely hírszerző ügynökségnek ál­­cáz­­­za magát”. A CIA 2013 és 2017 közötti igaz­ga­tója, John Brennan nyilvá­nosan is ­­elí­télte az ügynökség militarizálódását, arról be­szél­ve, hogy „több ballonka­bátot és kevesebb golyóálló mel­lényt” szeretne látni. A történelem egyelőre nem az ő oldalán áll.

A cikket Litván Dániel fordította.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik