Üzleti tippek

Adó- és járuléknaptár – 2003. Július–Augusztus

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hónap 5-én és 20-án számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Július 5. (7.)

Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása engedély alapján

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hónap 5-én és 20-án számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Július 12.

Egyszerűsített vállalkozási adóelőleg

Az eva hatálya alá bejelentkezett adózók a negyedévet követő hónap 12-éig kötelesek a negyedéves bruttó árbevételük 15 százalékát – csökkentve bizonyos tételekkel – eva-ként megfizetni.

Osztalékadó
A kifizető az osztalékadót a levonást, a juttatást követő hónapban fizeti meg.

Személyi jövedelemadó-előleg
A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő 12-éig, a kifizetőnek az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell megfizetnie. A negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni az egyéni vállalkozónak és a mezőgazdasági őstermelőnek a szja-előleget, valamint az átalányadózást választó adózónak az átalányadó előleget. Szintén eddig kell megfizetni a magánszemélynek az adóelőleget, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy ha a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőleget.

Személyi jövedelemadó
A kifizetőnek az általa levont jövedelemadót (például kisösszegű kifizetésből), a levonást követő hónap 12-éig kell megfizetni.

Cégautó adója

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

A kifizetők, a munkáltatók mellett a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást annak a magánszemélynek is, aki ezen adó fizetésére kötelezett.

Tételes egészségügyi hozzájárulás
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék
A munkáltató az általa levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot az elszámolt hónapot, a kifizető a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig köteles megfizetni. Ugyancsak ezen időpontig kell megfizetnie a tb-járulékot.

Baleseti járulék
A társas vállalkozásoknak az 5 százalékos járulékot az elszámolt hónapot követő 12-éig kell megfizetni. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni.

Magánnyugdíjpénztári tagdíj
A foglalkoztató a biztosított járulékalapot képező jövedelme után a 7 százalék magánnyugdíj-pénztári tagdíjat a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni a magánnyugdíjpénztárnak. A (Tbj. 4. § b) pontja szerinti) egyéni vállalkozónak ezen járulékot a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetni és bevallani, kivéve, ha a tagdíjat a minimálbér után fizeti.

Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról
A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottakról a személyi adatok és a taj-szám megjelölésével bejelentést kell tenni 8 napon belül az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár részére a biztosítási jogviszony kezdetéről, megszűnéséről és a biztosítás szünetelésének időtartamáról. A tb-kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak közölni kell a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzt, terhességi gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt, gyermekgondozási díjat is, valamint ezek folyósításának kezdő és befejező időpontját.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
A kifizető által a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a kifizetést követő hónap 12-éig kell megfizetni az adóhatóságnak. Ha a magánszemélynek a termőföld bérbeadásából olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig fizeti meg.

Külföldi személyek adója
A kifizető által a külföldi személytől levont adó – személyi jövedelemadó, társasági adó, osztalékadó – megfizetése. Nem kell adót levonni, ha a nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön és a külföldi személy illetőségét igazolja.

Július 15.

Idegenforgalmi adó

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hónap 15-ig kell bevallani és megfizetni az adóhatóságnak.

Külföldi rendszámú tehergépjármű adója
Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót a belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, akkor az adót havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig kell megfizetnie.

Július 20. (21.)

Havi adóbevallás

Az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló havi bevallás keretében kell bevallani a megállapított személyi jövedelemadót, illetve -adóelőleget, a százalékos és a tételes egészségügyi hozzájárulást, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, a baleseti járulékot, a munkaadói és a munkavállalói járulékot is.

Évközi (negyedéves) adóbevallás
Az adózónak – az áfa és a társasági adóelőleg kivételével – valamennyi adóról negyedévente kell bevallást tenni, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított, elszámolandó áfája, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege a 4 millió forintot elérte, de 10 millió forintnál kevesebb.

Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózónak az adómegállapítási időszakot követő hónap 20-áig kell az adóbevallását benyújtania az adóhatósághoz, s ezen időpontig köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza.

Gyakorított áfa

Költségvetési támogatások igénylése

A támogatást – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – havonta a tárgyhót követő 20-ától, a feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatást az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelheti vissza az adózó. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-tól igényelhető vissza. Ha az adóhatóság az adózó részére a gyakoribb (5–10–15 naponkénti) igénybevételt engedélyez, akkor a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét ugyancsak a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni.

Munkaadói és munkavállalói járulék megfizetése

Társaságiadó-előleg
A havonta fizetők minden hónap 20-áig kötelesek a társaságiadó-előleget megfizetni. Ha az adózó negyedévenként fizet adóelőleget, akkor azt a negyedévet követő hónap 20-áig kell teljesítenie.

Fogyasztási adó
Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adó különbözetét havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig köteles megfizetni és ezen időponttól igényelheti vissza.
A fogyasztási adóról termékcsoportonként éves összesítő, a havi vagy évközi bevallás benyújtására kötelezett adózónak negyedéves összesítő bevallást kell benyújtania.

Jövedéki adó
A jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalany a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, ugyancsak ezen időpontig köteles megfizetni, illetve ezen időponttól igényelheti vissza. (Dohánygyártmányok esetén az előbbi rendelkezések csak arra az adóra vonatkoznak, amit nem adójeggyel fizetnek meg.)

Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
A rehabilitációs célú hozzájárulás jogszabályban előírt módon számított II. negyedévi előlegét a negyedévet követő 20-áig kell megfizetni.

Kulturális járulék
A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett negyedévenként a negyedévet követő hónap 20-áig fizeti meg.

Szakképzési hozzájárulás előlege
A gyakorlati képzést nem szervező hozzájárulásra kötelezettnek az első félévet követő 20-áig, vagyis július 20-áig kell hozzájárulás előleget fizetni.

Játékadó
Az adózó a játékadót – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a tárgyhót követő 20-áig,, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő 20-áig fizeti meg.

Nyomtatványforgalmazó adatszolgáltatása
A nyomtatványforgalmazó az általa értékesített, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla- és nyugtatömbökről vevőnkénti részletezésben negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20-áig köteles adatot szolgáltatni az elsőfokú adóhatóságnak.

Környezetvédelmi termékdíj negyedéves összesítője

Július 28.

Fogyasztásiadó előlege
Az adózó a nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhó 28-áig fizeti meg.

Jövedékiadó előlege
Az adózó a jövedékiadó-előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig fizeti meg.

Környezetvédelmi termékdíjelőleg
Az adózó a termékdíjelőleget havonta, a tárgyhó 28-áig fizeti meg.

Július 31.

Magánszemélyek cégautó adó fizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel arról, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg úgy, hogy az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatósághoz.

A külföldi rendszámú gépjárművek adózása
A külföldi rendszámú személyszállító jármű után fizetendő gépjármű adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig önadózás útján kell a vámhatóság számlájára megfizetni.

Augusztus 5.

Gyakoribb áfa bevallása és elszámolása engedély alapján

Augusztus 12.

Osztalékadó

Személyi jövedelemadó-előleg

Személyi jövedelemadó

Cégautó adója

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Tételes egészségügyi hozzájárulás

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék

Baleseti járulék

Magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallása és megfizetése

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Külföldi személyek adója

Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról

Augusztus 15.

Idegenforgalmi adó

Külföldi rendszámú tehergépjármű adója

Mérlegforduló-változás bejelentése
Az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltozását a változás évét megelőző naptári év augusztus 15-éig kell bejelenteni az adóhatóságnak.

Augusztus 20.

Havi adóbevallás

Általános forgalmi adó bevallása és megfizetése

Gyakorított áfa

Munkaadói és munkavállalói járulék megfizetése

Költségvetési támogatások igénylése

Társaságiadó-előleg

Fogyasztási adó

Jövedéki adó

Játékadó

Környezetvédelmi termékdíj megfizetése

Augusztus 28.

Fogyasztásiadó előlege

Jövedékiadó előlege

Környezetvédelmi termékdíj előlege

Augusztus 31.

Magánszemélyek cégautó adófizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

A külföldi rendszámú gépjárművek adózása

Ajánlott videó

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.