Tudomány

Gőgösnek, elnyomónak látta a román a magyart

Székelyi Péter / Fortepan
Székelyi Péter / Fortepan
A nemzeti ébredéssel mondhatni sorsszerűen kerültek ellentétbe az egyenjogúságot követelő románok, és a nemzetállamban gondolkodó magyarok. A románok magyarságképe a 19. század második felében erős sztereotípiákból és kortárs tapasztalatból táplálkozott, ez az egyik olyan nemzetkép, amely a legmélyebb érzelmi töltéssel rendelkezik.

A magyar betegesen büszke, kimondottan gyanakvó, elhamarkodott. Legcsodálatosabb kvalitása a hazaszeretet, csakhogy ezt is eltúlozza, és saját nemzete imádatát más nemzetek lekicsinylésével köti össze

– idézi a dualizmus kori románságban élő sztereotípiákat Hegedüs Nicoleta.

Nemzetképek: magyarok románokról, románok magyarokról a 19. századtól napjainkig címen tartott egész napos konferenciát a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete. A szakmai rendezvény első szekciójának előadásaiból idézünk.

Politikai nacionalizmus

Pszichológiai szempontból a nacionalizmus a modern nemzetek, vagyis a nemzetté válás folyamatának olyan ideológiája, amelyet a saját közösség értékeinek túlhangsúlyozása és a rivális közösségek értékeinek lebecsülése jellemez. Kialakulásának első fázisában egy-egy népcsoport nyelvi és/vagy vallási egységesítésére, valamint a közös történelmi emlékezet megteremtésére és elterjesztésére törekszik.

A második szakaszra a kulturálisan többé-kevésbé már integrált etnikai közösségek gazdasági, társadalmi és politikai érdekeinek az artikulálása, politikai mobilizációja és különböző csoportjogok kivívására való törekvés a jellemző – adta meg az alapokat megnyitóbeszédében Romsics Ignác, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor emeritusa. A nacionalizmusok végső célja általában a gazdasági erőforrások és az államhatalom megszerzése, vagy részvétel azok kiaknázásában, irányításában. Ebből következik, hogy a politikai nacionalizmus

éppúgy szolgálhatja egy meglévő állam kereteinek védelmét, mint azok lerombolását

saját állam létrehozása, és alkalmanként egy széttagolt kulturális közösség politikai egyesítése céljából.

Extra Hungariam non est vita

A török kiűzése után nem állt helyre az egykori magyar állam egysége, az egyes partiumi területekkel megnövelt történelmi Erdély adminisztrációs szempontból nem tartozott a Habsburg Monarchián belüli Magyar Királysághoz. 1765-től egészen 1848-ig nagyfejedelemségként saját törvényhozással és kormányszervekkel rendelkezett, és közvetlenül a bécsi udvar fennhatósága alatt állt. Eközben az anyanyelvi kultúra jelentősége már a 18. század második felére megjelent, a politikai megosztottság ellenére azonban a két országrész magyarsága kulturális szempontból olyan szimbiózisban élt, hogy külön erdélyi és külön magyarországi szellemi életről nem, vagy alig beszélhetünk.

A XIX. században szellemi elitünk a magyarságot a szabadság nemzetévé, múltját pedig a szabadságért vívott dicső küzdelmek sorozatává avatta, ily módon igazolták a latin szállóigét: „Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita” (Magyarországon kívül nincs élet, ha van is élet, az nem olyan). Innen már csak egy-két lépés szükségeltetett az ország nem magyar lakosainak lebecsüléséhez, sőt gyakran megvetéséhez – fogalmazott a történészprofesszor. Gróf Esterházy Dénes ezt az attitűdöt (a jobb érzésűek, például Széchenyi rosszallását is kiváltva) így fejezte ki: „Erdélyben ember csak a magyar, az oláhval úgy lehet és kell bánni, mint a barommal”.

Erdélyi Mór cége / Magyar Földrajzi Múzeum / Fortepan Medgyes város főtere 1900-ban.

A magyar nemzeti büszkeség forrásai közé tartoztak az etnogenezissel kapcsolatos ábrándok, hiedelmek és fantazmagóriák is, mint a hun-magyar rokonság, de rokonítottak minket az avarokkal, az etruszkokkal, a sumérokkal és különböző belső-ázsiai népekkel is. Sőt, a 19. század első felében egy egyetemi tanár, Horváth István szerint a világ ősnépének, az afrikai eredetű szittyáknak meghatározó komponensét a palócok és jászok mellett a magyarok adták.

Unió és asszimiláció

A magyar nemzeti mozgalom céljai Magyarország és Erdély egyesítésére, illetve a nemzetiségi lakosság nyelvi és kulturális asszimilációjának előmozdítására irányultak. Emellett az így létrejött nemzetállam számára olyan függetlenséget kívánt kivívni, hogy hazánkat lehetőleg csak az uralkodó személye kösse össze a birodalom osztrák felével. E célokból 1848-ig lényegében csak a magyar nyelv uralkodóvá tétele valósult meg, és ugyanerre törekedtek az erdélyi diétán is, ott azonban a románság ellenállása és a bécsi udvar erre támaszkodó elutasító álláspontja miatt ebből nem lett törvény.

Erdélyben a falusi iskolákban továbbra is anyanyelven folyt az oktatás, a két román egyház belső ügyeit latin és román nyelven is intézhette. Az unió sem valósult meg 1848-ig, a románok és a szászok ezt azért ellenezték, mert számarányuk és jelentőségük nagymértékben csökkent volna, Bécs pedig azért, mert a nagyfejedelemséggel megnövelt Magyar Királyság birodalmon belüli súlya túlságosan megnőtt volna.

A magyar politikai elit őszintén hitte, hogy a polgári átalakulás, nyelvi és etnikai különbségek nélkül végrehajtandó liberális jogkiterjesztés fejében a nemzetiségi lakosság hajlandó lesz magyarosodni, de legalábbis a magyart a közélet közvetítő nyelveként elfogadni. Amikor Kossuth Lajost egy alkalommal figyelmeztették e feltételezés problematikusságára, magabiztosan „kicsinyhitűséggel” vádolta a kritikusokat. Véleményét a többség osztotta, különbségek csak eszközökben és a folyamat ütemezésében voltak, illetve nyilván radikálisabb elgondolások is léteztek.

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye Kossuth toborzó-beszéde Szegeden.

Számbeli fölény és dákoromán elmélet

A román nemzeti ébredés előfutárának az 1729-ben görögkatolikus püspökké szentelt Inocențiu Micu-Klein tekinthető. Kezdetben papjai jogaiért állt ki, később már a románság egészének jogaiért, negyedik nemzetként (a székely, a szász és a magyar mellett) való elismeréséért emelt szót, ő kezdte el hangoztatni a románok számbeli fölényét és római eredetét (dákoromán elmélet).

Ez utóbbi és a románság összetartozásának tudata a 18. század folyamán egyre erősödött. A zömmel ortodox románok részvételével zajló, 1784-es Horea-féle parasztfelkelés antifeudális és vallási jellege mellett nemzeti, és markánsan magyarellenes vonásokkal is rendelkezett. A vezetők és a résztvevők egy része tisztában volt a románok római eredetét valló elmélettel, ebből kiindulva pedig Erdély hivatott urainak a románokat tartotta.

A század végén a románság vezetői demográfiai fölényükre és főleg őslakos voltukra hivatkozva egyenlő elbánást igényeltek nyelvük, két felekezetük és az egész román nép számára.

A XVIII-XIX. század fordulóján alkotó három görögkatolikus papnak, az úgynevezett erdélyi triásznak köszönhető a román művelődés első nagy fellobbanása. Hozzájuk köthető a római eredet bővebb kifejtése és további terjesztése, a román nyelv megújítása, vagyis latin jellegének kidomborítása, valamint ők szorgalmazták a cirill írás latin betűkkel való felváltását. A román fejedelemségekben a 19. század elejétől találkozhatunk a nemzeti ébredés első jeleivel, amelyben jelentős szerepet játszottak az Erdélyből áttelepülők. A dákoromán kontinuitás tanára és a nyelvi összetartozás tényére hamarosan új politikai program épült: Erdély és a fejedelemségek egyesítése, amely elsősorban a havasalföldi értelmiséget ragadta magával.

Unió, kiváltságok és egyenjogúsítás

Loránd L. Máldi, a kolozsvári „George Bariţiu” Történeti Intézet tudományos kutatója előadásában arról beszélt, hogy az 1860-as évek Magyarországán a nemzetiségpolitikai kérdések képezték az egyik legnagyobb kihívást. Biztosnak tűnt ugyanis, hogy a „magyar ügy” megoldása nélkül az állami berendezkedés további kiépítése nem lehetséges. Helyi szinten – ez esetben Erdélyben – a három nemzetiség egyensúlya megtartásának igényével és az ellenkező politikai célkitűzések közepette ez még bonyolultabbnak tűnt.

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye Karikatúra Magyarország és Erdély uniójáról.

Ha az erdélyi magyar arisztokrácia és értelmiség természetesnek látta a magyarországi politikai tendenciák támogatását az unió irányába, a szászok tovább követették (ha nem is egyhangúlag) a területi kiváltságok radikális vonalát, a román nemzetiségi mozgalom pedig folytatta az egyenjogúsításra és a bécsi centralizmus elveire alapozó politikáját. Még akkor is, ha főleg 1859 után egyre erősebben kezdte Kárpátokon túli kapcsolatait kiépíteni.

A magyar román szemmel

A „George Bariţiu” Történeti Intézet tudományos kutatója, Hegedűs Nicoleta az erdélyi románok dualizmuskori magyarságképéről beszélt. A román köztudatban ez az egyik olyan nemzetkép, amely a legmélyebb érzelmi töltéssel rendelkezik, és leírásában a legnagyobb szenvedély és indulat tükröződik. A sztereotípiák egy része feudális eredetű, abból táplálkozik, ahogy a jobbágy látta földesurát, míg más részük – a nemzeti ébredést követően –olyan elemeket tartalmaz, amit általában egy magát elnyomottnak vélő kisebbségként alkot a többségről.

A dualizmus korának román publicisztikája, emlékiratai, történetírása stb. alapján a „magyarnak” már megjelenése is egyedi: hosszú, faggyúzott, felfele csavart bajusz, lábra simuló nadrág, nagy gombokkal díszített kabát, toll a kalapon és sarkantyús csizma. De elárulja nemzeti hovatartozását azzal is, ahogy lép, ahogy gesztikulál, ahogy a szavakat ejti. Egy magyarokról szóló etnográfiai tanulmány az 1870-es években így ír:

A magyar emelt fővel jár, az arca derűs, a tekintete szabad és gyakran szemtelen, a lépése magabiztos, a gesztusa és a modora önelégült. Az egész magatartását és beszédét a hiúság hatja át. Ilyen az eke mögött álló magyar paraszt és ilyen az arisztokrata a Parlamentben.

A büszkeség, a gőg gyakran felmerülő, a feudális múltból származó klisé, a magyar földesúr és a román jobbágy világából. Egy 1909-es aradi kalendárium például anekdotában mondja el, hogy a román szegénységet, a magyar gőgöt kapott az Istentől. Népünk keleti származása sok jellemvonás forrása volt a románság szemében, ilyen a fantáziálás, extravagancia, szalmalángszerű lelkesedés, lobbanékonyság, túlzásra való hajlam.

Borza család / Fortepan Nagypestény, Erdély, Románia 1906.

A két nemzet „jelleme” gyakran ellentétben áll: a nyugodt és visszafogott, mindig megfontoltan cselekvő románnal szemben a magyar szeret hangosan örülni, szenvedélyesen táncolni, sírva vigadni, az egész lénye nyitott. Ugyanakkor betegesen büszke, kimondottan gyanakvó, elhamarkodott. Legcsodálatosabb kvalitása a hazaszeretet, csakhogy ezt is eltúlozza, és saját nemzete imádatát más nemzetek lekicsinylésével köti össze. Itt születik meg a nemzetlét azon komponense, amelyet gyakran kihangsúlyoz a dualizmus kori erdélyi román diskurzus: a sovinizmus.

Külső és belső tulajdonságok mellett a magyar legfontosabb ismérve természetesen a magyar nyelv volt, amelyre a románok rájuk kényszerített nyelvként tekintettek. Számos emlékirat eleveníti fel, hogy az oktatás gyakran nem a tudás átadásáról, hanem a magyarrá nevelésről szólt, ami viszont ellenérzést keltett, és sok román diák megerősödött román öntudattal távozott a magyar iskolából. Ilyen körülmények között a magyar nyelv úgy jelenik meg, mint barbár, nem olyan nemes eredetű, mint a román, nincs muzikalitása, mint az újlatin nyelveknek, sok mássalhangzója töri a román diák nyelvét.

Gyakran megjegyzik, hogy a románnak kerülni kell a magyar nyelv használatát, mert az hűtlenség lenne nemzete iránt és a renegát jelzőt vonná maga után. A korban a magyar olyan idegenként jelenik meg, akinek politikai magatartásától az erdélyi románok jóléte és jövője függ, de aki az idők során nem mutatott sok jóindulatot irányukba.

Kommunista értelmezés

Floutier Jérémy történész, a Frankofón Egyetemi Központ (Szegedi Tudományegyetem) és a Nantes-i Nyugati Katolikus Egyetem munkatársa az 1848-1849-es forradalom és Erdély tárgyalását tekintette át az 1945 és 1990 között használt román és magyar tankönyvekben.

Erdély mind a magyarság, mind a románság számára páratlan fontossággal bírt és bír a nemzeti emlékezetben. A 19. század óta a román-magyar kapcsolatok mérvadója, hiszen mindkét fél nemzetépítése középpontjába helyezi, és a kialakult ellenségkép mélyen gyökerezik a köztudatban. Az Európán végigsöprő forradalmi hullámban a kommunista pártok emlékezetpolitikájuknak egyik pillérét látták, noha kristályosodtak ki az ellentétek a Magyarországon élő nemzetek között, különösképpen Erdélyben.

Figyelemreméltó, hogy a magyar emlékezet a forradalomról több szállal kötődik a Romániához elcsatolt területekhez, miközben 1945 után – a nacionalizmus elutasítása jegyében – kellő körültekintéssel illett bánni a testvérországokat érintő kényes kérdésekkel. Romániában a szocialista pártállam évtizedei során a politikai átalakulások komoly hatással voltak az 1848-49-es forradalom megítélésére. Többek között egyre egyértelműbben vonták felelősségre a magyarokat, vagy szorult háttérbe a nemzeti csoportok osztályalapú együttműködése az 1950-es évek második felétől visszatérő nacionalizmus keretében.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik